INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zadania pn. „Dostawa węgla na potrzeby gminy Harasiuki”

 

Harasiuki, dnia 2020.11.02

 

RRG.III.2711.8.2020

 

 

INFORMACJA

O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843 i 1086)

 

            Działając  na podstawie § 10 ust. 4 Zarządzenia nr 5 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26.02.2016r w sprawie  wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu  na realizację zadania pn. „Dostawa węgla na potrzeby gminy Harasiuki” dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę :

WEGLOPASZ” Sp. z o.o.

60-648 Poznań,

Ul. Piątkowska 149/6

 

za cenę brutto  60 885,00 . Słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych.

Uzasadnienie wyboru :

Oferta Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi formalne Zamawiającego, oferta otrzymała  najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert .

 

Zestawienie złożonych ofert.      

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

Liczba pkt. w kryterium oceny ofert,

 cena  - waga  100%

 

1.

 

WEGLOPASZ” Sp. z o.o.

60-648 Poznań,

Ul. Piątkowska 149/6

 

 

 

60 885,00

 

 

100

2.

P.H.U.  Albert Szymkiewicz Łaziska 62

24-335 Łaziska

 

 

72 800,00

83,63

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 02 listopada 2020 11:15

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 190

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl