ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia pn. ”Dostawa węgla na potrzeby Gminy Harasiuki.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

 

 1. Zamawiający :  Gmina Harasiuki, Harasiuki  ul. Długa 11 , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.”Dostawa węgla na potrzeby Gminy Harasiuki.”
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa  węgla w sortymencie orzech  w klasie 26 – 29/06/06 granulacja od 40 – 80 mm  w ilości 100 ton  dla potrzeb Gminy Harasiuki w następujących ilościach:
  Gmina Harasiuki    – 75 ton,
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej – 25 ton,

  Wykonawca na oferowany Zamawiającemu węgiel  musi posiadać  certyfikat jakości węgla. Z treści przedłożonych dokumentów musi wynikać, że  węgiel spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
  Cena – 100 %,
  (Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższa liczbę punktów oparciu o przyjęte kryteria  oceny ofert).
 5. Warunki udziału w postępowaniu.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym  oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę można  dostarczyć  osobiście,  przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres   : Urząd Gminy Harasiuki,  ul. Długa 11, 37 – 413 Harasiuki , lub drogą elektroniczną na adres email: przetargi@harasiuki.pl w terminie do dnia 21 października 2020 r do godz. 12.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta na dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki Nie otwierać przed dniem 21.10.2020 godz. 12.10.
 7. Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania.
 8. Termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte w dniu 21.10.2020 o godz. 12.10. w siedzibie Zamawiającego – sala Gminnego Ośrodka Kultury,
 9. Sposób przygotowania oferty:
  Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku (załącznik nr 1 -  formularz ofertowy), Kwota zaoferowana na formularzu oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z dostawą własnym transportem na wskazany przez Zamawiającego adres dostawy.
  Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
 10. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.
 11. Osobami  upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami jest:
  Wanda Farion – inspektor ds. zamówień publicznych,
 12. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
 14. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gmina Harasiuki  informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki ul. Długa 11   http://bip.harasiuki.pl
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres:  iod@harasiuki.pl. , lub pisemnie na adres siedziby administratora oraz tel/ 15-8791306.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa  węgla dla potrzeb Gminy Harasiuki”. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie Pana danych osobowych narusza aktualne przepisy ochrony danych osobowych.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 14 października 2020 12:41

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Projekt umowy [53.5 KB]

Formularz ofertowy [33 KB]

Wyświetleń: 79

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl