INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy w miejscowości Huta Krzeszowska od km 0 + 000 do km 0 + 350-Etap I”

RRG.III.2711.4.2020

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843 i 1086)

 

Działając  na podstawie § 10 ust. 4 Zarządzenia nr 5 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26.02.2016r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu  na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1047R  Huta Krzeszowska – Ciosmy w miejscowości Huta Krzeszowska od km 0 + 000 do km 0 + 350-Etap I. dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Usługi Transportowe

Dariusz Siek

ul. Długa 72,  37 – 413 Harasiuki

za cenę brutto  121 770,00 . Słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi formalne Zamawiającego, oferta otrzymała  najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert.        

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Liczba pkt. w kryterium oceny ofert,  cena  - waga  100%

1.

Paweł Lach
Szyperki 39A
37 – 405 Jarocin

206 723,64

58,90

2.

F.H.U.A.S. BRUK Andrzej Słomiany
Wola Zarczycka 405D/Hucisko
37 – 311 Wola Zarczycka

140 718,40

86,53

3.

Usługi Transportowe Dariusz Siek
ul. Długa 72
37 – 413 Harasiuki

121 770,00

100

 

 

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 01 października 2020 12:47

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 196

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl