ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia pn.”Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Harasiuki dz. o nr ewid. 1506 – Etap III”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

 

 1. Zamawiający : Zamawiający : Gmina Harasiuki, Harasiuki  ul. Długa 11 , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.”Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Harasiuki dz. o nr ewid. 1506 – Etap III”.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Harasiuki od km 1 + 347 do km 1 + 847, na odcinku długości 500mb.
  Zakres rzeczowy robót obejmuje:
  1. Roboty przygotowawcze i ziemne,
  2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
  3. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
  4. Wykonanie robót wykończeniowych  - formowanie poboczy,
  5. Geodezyjne wytyczenie trasy planowanej do realizacji drogi,
  6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera , projekt  techniczny , specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót będący załącznikiem  do niniejszego zapytania ofertowego.
  7. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy prawo budowlane
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r.
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
  Cena – 100 %,
 5. Okres gwarancji:
  Wymagany przez zamawiającego  okres gwarancji – 24 miesięcy,
 6. Warunki udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane  (Dz.U. z 2019r poz. 1186),  które w trakcie realizacji zamówienia  będą pełnić funkcję techniczne na budowie tj.

  - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadają potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie w do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy  dostarczyć  osobiście, do siedziby Zamawiającego ul. Długa 11,  lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Urząd Gminy Harasiuki,  ul. Długa 11, 37 – 413 Harasiuki ,  w terminie do dnia 12.08.2020 r do godz. 10.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie  remontu – modernizacji  drogi dojazdowej do gruntów rolnych” Nie otwierać przed dniem  12.08.2020 godz. 10.10.
 8.  Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania.
 9. Termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte w dniu 12 sierpnia   2020r  o godz. 10.10. w siedzibie Zamawiającego – sala Gminnego Ośrodka Kultury,
 10. Sposób przygotowania oferty:
  Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 -  formularz ofertowy ), Kwota zaoferowana na formularzu oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z  dokumentacja techniczną, SSTWiORB, przedmiarem robót i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
  Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty dołączył  sporządzony  uproszczony kosztorys ofertowy na realizację zamówienia.
  Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
 11. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.
 12. Osobami  upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
  Aleksander Jabloński – Kier. Referatu rozwoju Gospodarczego,
 13. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
 15. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gmina Harasiuki  informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki ul. Długa 11   http://bip.harasiuki.pl
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres:  iod@harasiuki.pl. , lub pisemnie na adres siedziby administratora oraz tel/ 15-8791306.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Harasiuki dz. o nr ewid. 1506 – Etap III. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 4 pkt 8  oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie Pana danych osobowych narusza aktualne przepisy ochrony danych osobowych.

 

                                                                                               

Wójt  Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 31 lipca 2020 10:59

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy [35 KB]

Załącznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa [10.1 MB]

Załącznik Nr 3 - Specyfikacja techniczna [585.61 KB]

Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót [88.33 KB]

Załącznik Nr 5 - Projekt umowy [43.57 KB]

Wyświetleń: 182

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl