WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki”.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 z poźn. zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawców dotyczących  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pytania:

  1. W związku z brakiem zastosowania siatki na łączeniu poszerzenia z istniejącą nawierzchnią i mając na uwadze że przeważająca część drogi znajduje się w nasypie, poszerzenie drogi bez odpowiedniej stabilizacji spowoduje obsypywanie się skarp oraz oddzielenie. Czy Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia podbudowy na poszerzeniu?
  2. Czy Wykonawca ma opracować projekt stałej organizacji ruchu?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający informuje, iż  zapis PFU należy uznać jako błędny i  przewidzieć grubość podbudowy na poszerzeniach 25 cm na całej długości.

Ad. 2 Zgodnie z zapisami działu III pkt. 2.2 lit. „c”, pkt.  2.3.lit. „e” specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz działu 2 pkt. 2.2.16.2. Programu Funkcjonalno-użytkowego - Wykonawca zobowiązany jest do opracowana stałej organizacji ruchu.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 27 maja 2020 09:17

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 387

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl