INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację usługi pn. „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 881 875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

RRG.III.271.2.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn. „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 881 875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań” najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY

w  Biłgoraju

ul. Pocztowa  3

23 – 400 Biłgoraj

 

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia  wymagania formalne  Zamawiającego i  otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena”

Liczba pkt. w kryterium „termin uruchomienia całości kredytu od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego”

Łączna liczba punktów.

1.

BANK SPÓŁDZIELCZY

w Biłgoraju

ul. Pocztowa 3

23 – 400 Biłgoraj

60

40

100

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 25 maja 2020 13:32

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 312

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl