WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki”

RRG.III.271.3.2020

                                                                            Wszyscy Wykonawcy biorący

                                                                            udział w postępowaniu.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 z poźn. zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawców dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pytania:

  1. Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi, czy Zamawiający ma przewidzieć w ofercie koszty budowy kanałów technologicznych wzdłuż przebudowywanej drogi ? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów studni i kanałów.
  2. Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi i podanie sposobu utwardzenia zjazdów do posesji zabudowanych i działek niezabudowanych wraz z podaniem grubości poszczególnych warstw konstrukcji. Czy w ofercie należy ująć utwardzenie do wszystkich posesji (działek niezabudowanych jest w ciągu drugi duża ilość)?
  3. Proszę o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest przygotowanie kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej stanowiącej integralny załącznik do wniosku o wydanie Decyzji Zezwalającej Na Realizację Inwestycji Drogowej oraz dokumentacji niezbędnej do wykonania czynności formalno – prawnych związanych z przejęciem nieruchomości na podstawie uzyskanej przez Wykonawcę Decyzji O Zezwoleniu Na Realizację Inwestycji Drogowej.

 

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający nie przewiduje budowy kanałów  technologicznych,

Ad. 2.

W udzielonej odpowiedzi pismem z dnia 22.05.2020 znak. RRG.III.271.3.2020  w punkcie  Ad.3. Zamawiający wykazał, że przewiduje utwardzenie istniejących zjazdów do posesji zabudowanych oraz  wykonanie dziesięciu zjazdów na projektowanych przepustach.

Nie należy uwzględniać w wycenie wykonania zjazdów do pozostałych działek . Zjazdy należy wykonać zgodnie z parametrami wykazanymi  w punkcie w/w odpowiedzi z uwzględnieniem grubości warstw konstrukcji takich samych jak pobocze.

Ad. 3.

Zamawiający zapewnia dokumentację geodezyjną wskazaną w pkt. XIII SIWZ tj. mapy z projektami podziałów przyjętymi do PODGIK   w Nisku. Pozostałe niezbędne opracowania do uzyskania decyzji  o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej należy uwzględnić w wycenie oferty.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 25 maja 2020 11:15

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 251

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl