ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki.”

Wykonawcy zainteresowani udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

RRG.III.271.3.2020

 

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki.”

           

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zadania  pn.”Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki.”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert , do dnia 29.05.2020 r. do godz. 10:00.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ :

 1. Rozdział  IX Wymagania  dotyczące wadium, Pkt. 9.2. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
  „Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.05.2020 r do godz. 10:00”(decyduje data i godzina wpływu  środków na rachunek bankowy Zamawiającego).
 2. Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert:
  Pkt. 11.7 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Przebudowę drogi gminnej Huta Podgórna – Szeliga” NIE OTWIERAĆ przed 29.05.2020 r godz. 10:10, oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
 3. Rozdział XII. - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  1) Pkt. 12.1. otrzymuje nowe brzmienie : Oferty należy składać  w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7 (sekretariat) do dnia 29.05.2020 r do godz. 10.00.
  2) Pkt. 12.4.  otrzymuje nowe brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 r o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, sala Gminnego Ośrodka Kultury.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 19 maja 2020 13:27

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 218

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl