Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Harasiuki, dnia 2020-01-03.

Gmina Harasiuki

ul. Długa 11

37 – 413 Harasiuki

 

RRG.III 271.12.2019

Zawiadomienie

 o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 

Na  podstawie art. 92 ust 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 3 pkt. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

„Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko, gmina Harasiuki – etap II

 

ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE

Uzasadnienie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie

 art. 93 ust. 1 pkt. 4. ustawy ,ponieważ  cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej wyniosła  172 555,22 zł, natomiast Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierzał  przeznaczyć kwotę brutto 170 000,00 zł.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na wyżej wymienionej podstawie prawnej i stanie faktycznym.

   Wójt  Gminy

 /-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 03 stycznia 2020 08:42

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 414

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl