OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki".

Ogłoszenie nr 633298-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.

Gmina HarasiukiOdbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki, krajowy numer identyfikacyjny 83040937600000, ul. Harasiuki  112 A , 37-413  Harasiuki, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 791 306, e-mail przetargi@harasiuki.pl, faks 158 791 306.
Adres strony internetowej (URL): bip.harasiuki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.harasiuki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.harasiuki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, składanie ofert odbywa sie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Harasiuki ul. Długa 11 37 - 413 Harasiuki pokój nr 7 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki
Numer referencyjny: RRG.III.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Harasiuki. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Harasiuki Nr XXII/90/2016 z dnia 16 września 2016 r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Harasiuki a Gminą Krzeszów w sprawie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Harasiuki, oraz zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Krzeszów a Gminą Harasiuki z dnia 1 grudnia 2016 r w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów zadania publicznego w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Harasiuki tj. poddania ich mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu w Instalacji Komunalnej w miejscowości Sigiełki, gmina Krzeszów, niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje tylko zbiórkę, transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Harasiuki i przekazanie ich do Instalacji Komunalnej w miejscowości Sigiełki gmina Krzeszów. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych usług: 1.1. Odbiór od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, ich załadunek, transport i przekazanie do Instalacji Komunalnej w miejscowości Sigiełki gmina Krzeszów. 1.2. Zbiórka, transport selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości i przekazanie ich do Instalacji Komunalnej w miejscowości Sigiełki tj.: 1.2.1. papier i tektura – w tym opakowania z papieru i tektury, kod: 20 01 01, 15 01 01 1.2.2. tworzywa sztuczne – w tym opakowania z tworzyw sztucznych, folie, metal, opakowania z metalu i opakowania wielomateriałowe kod: 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40 1.2.3. szkło – kolorowe i bezbarwne, w tym opakowania ze szkła, kod: 20 01 02, 15 01 07. 1.2.4. zimne popioły, drobne odpady budowlane, ceramiczne, pochodzące z rozbiórek i remontów z rozgraniczeniem na poszczególne frakcje w ilości do 100 kg, gromadzonych w workach do tego celu przeznaczonych w ilości nie większej niż 20 kg na worek, kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 20 01 99, 1.2.5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, kod: 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, 1.2.6. odpady wielkogabarytowe, kod: 20 03 07, 1.2.7. zużyte baterie i akumulatory, zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki, kod: 20 01 33, 20 01 34, 1.2.8. zużyte opony, kod: 16 01 03, 1.2.9. przeterminowane leki i chemikalia, kod: 20 01 21*, 20 01 34, 20 01 8020 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 15 01 10*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 1.2.10. bioodpady trawy, liście, rozdrobione gałęzie, itp. kod: 20 01 08, 20 02 01, 1.2.11. tekstylia, kod; 20 01 10, 20 01 11 1.2.12. zbiórka w punktach aptecznych, przeterminowanych leków, i przekazanie do firm posiadających niezbędne decyzje na zagospodarowanie tego typu odpadów. Na terenie gminy znajduje się 2 punkty apteczne w miejscowości Harasiuki i Huta Krzeszowska. 2. Dane dotyczące Gminy Harasiuki istotne z punktu widzenia zamówienia: 2.1. Celem oszacowania przez Wykonawcę masy odpadów, będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający przedstawia w załączniku nr 8 „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”, rodzaje i ilości odpadów z podziałem na frakcje zebrane w 2018 roku. 2.2. Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe według danych ewidencji ludności w roku 2018 (stan na 31 grudzień 2018 r) – 6 226 osób, 2.3. Liczba właścicieli nieruchomości od których odebrane zostały odpady komunalne w roku 2018 – 1515 3. Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą sprzętu, będącego w dyspozycji Wykonawcy odpowiadającego wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r poz. 122). 4. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zainstalować w pojazdach, które będą świadczyły usługę zbiorki odpadów, system nadzorowania (GPS). Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do systemu nadzorowania (GPS), Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zainstalować u Zamawiającego niezbędne oprogramowanie. 5. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram świadczenia usług, oraz zaopatrzyć w komplet worków właścicieli nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany i musi zawierać: terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie dla poszczególnych miejscowości, sposób segregacji poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, cennik na dodatkowe usługi np. koszt wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady budowlane i z remontów. Zamawiający wymaga aby odbiór odpadów zbieranych selektywnie i odbiór odpadów mieszanych odbywał się w dwóch odrębnych terminach w danym miesiącu. Obowiązkiem Wykonawcy jest aktualizowanie harmonogramu na wniosek Zamawiającego lub w miarę zaistniałych potrzeb - zawsze po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 6. Usługa wywozu odpadów poza harmonogramem, na zgłoszenia właściciela nieruchomości będzie odbywać się odpłatnie na podstawie umowy między Wykonawcą i właścicielem nieruchomości. 7. Wymagana częstotliwość wywozu odpadów: 7.1. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości – 1 raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do października – 2 razy w miesiącu, 7.2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości – 1 raz w miesiącu, 7.3. Bioodpady w tym odpady zielone gromadzone w workach, lub pojemnikach – 1 raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do października – 2 razy w miesiącu, 7.4. Zimne popioły i drobne odpady budowlane, ceramiczne pochodzące z rozbiórek i remontów z rozgraniczeniem na poszczególne frakcje w ilości do 100kg, gromadzonych w workach do tego celu przeznaczonych w ilości nie większej niż 20 kg na worek - 1 raz w roku, za wyjątkiem zbiórki popiołów w okresie zimowym tj. od miesiąca listopada do miesiąca kwietnia – 1 raz w miesiącu. 7.5. Zużyte baterie i akumulatorki – odbiór z obiektów użyteczności publicznej (Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe, PSP w Hucisku, PSP w Krzeszowie Górnym, Urząd Gminy) – na wezwanie telefoniczne po napełnieniu pojemników, 7.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, akumulatory, odpady z tekstyliów, przeterminowane leki i chemikalia – 1 raz w roku, 7.7. Opróżnianie koszy ulicznych i koszy z przystanków komunikacji publicznej nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w dniu wywozu odpadów przez przedsiębiorcę. 8. Odpady komunalne segregowane i niesegregowane odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę będą transportowane i przekazywane do Instalacji Komunalnej w miejscowości Sigiełki gmina Krzeszów zgodnie z obowiązującym porozumieniem z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Pod. z dnia 6.12.2016, poz. 3905). 9. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zapewni właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów. 9.1.Worki powinny być wykonane z folii LDPE umożliwiającej ocenę ich zawartości, grubości minimum 0,07 mm i pojemności 120 litrów, dopuszcza się pojemność 80 litrów dla worków zielonych przeznaczonych na odpady ze szkła. 9.2.Worki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być opatrzone logiem Wykonawcy, i napisem „Gmina Harasiuki”, oraz powinny posiadać następujące kolory i napisy w zależności od kolorów:  Żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”  Zielony z napisem „Szkło”  Niebieski z napisem „Papier”  Brązowy z napisem „Bio”  Szary z napisem „Popiół” 9.3.Komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów w formie tzw. „pakietu startowego” Wykonawca obowiązany jest dostarczyć na 10 dni przed terminem obowiązywania umowy. 9.4.Komplet worków w formie tzw. „pakietu startowego” na jedno gospodarstwo domowe zawierał będzie: 2 szt. koloru zielonego, 2 szt. koloru żółtego, 2 szt. koloru niebieskiego, 1 szt. koloru brązowego, 1 szt. koloru szarego. Kolejne worki winny być dostarczone przez Wykonawcę na wymianę w ilości odebranych worków zapełnionych. 9.5.Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości, jeżeli spełniają one wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Harasiuki. (Uchwała Rady Gminy Nr XV/88/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r . 10. Wykonawca w przypadku stwierdzenia w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych odpadów niż te, które winny być zbierane, ma obowiązek odebrać worek z odpadami nie posegregowanymi zgodnie z przeznaczeniem i przekazać Zamawiającemu protokół o którym mowa w pkt. 11.3. 11. Wymagania co do sposobu odbioru odpadów komunalnych: 11.1.Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien odbywać się zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu harmonogramu w terminie 7 od dnia podpisania umowy w celu jego zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogramy właścicielom gospodarstw domowych w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia harmonogramu. 11.2.Wykonawca winien przeprowadzić odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 20. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy. 11.3.Wykonawca zobowiązany jest kontrolować właścicieli nieruchomości pod kontem wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem a w przypadku stwierdzenia niedopełnienia w/w obowiązków lub deklaracji, Wykonawca na tą okoliczność sporządza protokół, który winien przekazać w terminie do 7 dni Zamawiającemu. Protokół winien zawierać w szczególności: adres nieruchomości na której odpady gromadzone są niezgodnie z wymogami regulaminu, podać rodzaj niezgodności i termin odbioru odpadów, a także dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej lub papierowej. 12. Zbiórka odpadów powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w szczególności:  ustawą z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).  ustawą z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).  Uchwałą Rady Gminy Harasiuki Nr XV/89/2019 z dnia 4 grudnia 2019r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym  Uchwałą Nr XV/88/2019 Rady Gminy Harasiuki z dnia 4 grudnia 2019 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Harasiuki.  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868).  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412)  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167)  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122)  Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 i uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017r. poz. 222 z późn. zm.) 13. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności bezpośrednio związane z odbiorem odpadów z nieruchomości (tj. operator śmieciarki-kierowca, osoby załadowujące odpady). Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zatrudnienie, o którym mowa w pkt. 13 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę. 14. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do pkt. 13. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę/podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 13, ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę i wykonuje czynności wskazane w pkt. 13. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt. 13 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę z pracownikami. 16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 13. 17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 14 i 15 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. 18. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w pkt. 14 i 15, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego oraz w przypadku dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy/podwykonawcy z obowiązku wskazanego w pkt. 16 Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 60 dni od upływu terminu wykonania obowiązku wskazanego przez Zamawiającego. 19. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w pkt.13, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w pkt.15.

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90551200-9
90511000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada : 1. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Urząd Gminy Harasiuki w zakresie odbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz: 2. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 3 dotyczace przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. Nr 2, 2.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. oświadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 25 ust. 1 okt. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2, 2.zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Urząd Gminy Harasiuki w zakresie odbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1454 z zm. ) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 3. zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł. Słownie: ( pięć tysięcy złotych ). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. Pieniądzu. 2.2. Poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 2.3. Gwarancjach bankowych, 2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2014r , poz. 1804 oraz z 2015 r, poz. 987 i 1240 ). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 57 9602 0007 3000 0114 2000 0028 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, jako oddzielny dokument lub dołączyć do oferty. 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób nieprawidłowy, inny niż określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt. 7b, ustawy Pzp. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać w szczególności: 6.1. Zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaszły okoliczności wymienione w art.46 ust.4a i ust.5 PZP. 6.2. Termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6.3. Miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6.4. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację na przykład złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 16.12.2019r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 12. 9. Zamawiający po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 11.1. Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 11.2. Nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11.3. Zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust.2 pkt.3 , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktur 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz zmian , o których mowa w niniejszym paragrafie ust. 2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku : - zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ,jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia a 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
 

Opublikowano: 06 grudnia 2019 12:46

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

SIWZ wraz z załącznikami [2.82 MB]

Wyświetleń: 289

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl