INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

RRG.III.271.10.2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Harasiuki w 2020 roku.”  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

PGE Obrót Spółka Akcyjna

35 – 959 Rzeszów

ul.  8-go Marca 6

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia  wymagania formalne  Zamawiającego i  otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena”

Liczba pkt. w kryterium „termin płatności

Łączna liczba punktów

1.

PGE Obrót Spółka Akcyjna

35 – 959 Rzeszów

ul.  8-go Marca 6

60

40

100

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 02 grudnia 2019 13:30

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 280

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl