INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację usługi pn. „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy”

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn. „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000  z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy” najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

ul. Rejtana 53b,

35 – 326 Rzeszów

 

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia  wymagania formalne  Zamawiającego i  otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena”

Liczba pkt. w kryterium „termin uruchomienia całości kredytu od daty podpisania umowy”

Łączna liczba punktów.

1.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

 ul. Rejtana 53b,

35 – 326 Rzeszów

60

40

100

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 04 listopada 2019 12:33

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 313

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl