ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.III.271.8.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Harasiuki  wybrano ofertę  firmy:

 

Concordia POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Sobieskiego 18

40-082 Katowice

 z ceną 2 400,00 zł

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia  wymagania formalne  Zamawiającego i  otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1 - BALCIA INSURANCE SE Społka Europejska Oddział w  Polsce, Al. Jerozolimskie 136  02-305 Warszawa, RESO Europa Servisce Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki z ceną 18 495,00 zł.

Liczba punktów przyznanych za cenę 11,68 punktów

Liczba punktów przyznany za warunki fakultatywne 0,00 punktów

Łączna liczba punków 11,68

 

Oferta nr 2- Concordia POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Ul. Sobieskiego 18

40-082 Katowice z ceną 2 400,00 zł

Liczba punktów przyznanych za cenę 90 punktów

Liczba punktów przyznany za warunki fakultatywne 0,00 punktów

Łączna liczba punków 90,00

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2   ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu żaden z wykonawców nie został wykluczony.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3   ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu żadna z ofert nie została odrzucona.

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 13 września 2019 13:50

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 330

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl