Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

RRG.III.2711.7.2019

 

 

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.)

 

            Działając  na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Harasiuki dz. o nr. ewid. 408, 1506” dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Paweł Lach

Szyperki 39A

37 – 405 Jarocin

 za cenę brutto 63 580,30,00.zł.

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi formalne Zamawiającego, w wyniku oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Zestawienie złożonych ofert”

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Okres gwarancji

Liczba pkt. w kryterium „cena”

1.

Roboty Inżynieryjno-Budowlane mgr inż. Antoni Chorębała
23 – 300 Janów Lubelski

ul Boh. Porytowego Wzgórza 4/6m.4

125 090,02

24 miesiące

50,83

2.

Paweł Lach

Szyperki 39A

37 – 405 Jarocin

63 580,30

24 miesiące

100

3.

Usługi Transportowe

Dariusz Siek

37 – 413 Harasiuki 81a

77 300,00

24 miesiące

82,25

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 10 września 2019 10:33

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 847

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl