ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


RRG.III.271.7.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ppkt. 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje usługi pn.”Ubezpieczenie majątku i innych interesów  Gminy Harasiuki” z podziałem na następujące części:

 

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Harasiuki.

CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Harasiuki.

CZĘŚĆ III: Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Harasiuki.

wybrano oferty następujących wykonawców:

 

 1. W części I zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez:
  Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  ul. Władysława IV 22
  81-743 Sopot
  Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwnyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 85%, warunki fakultatywne 15%).
 2. W części II zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3, złożona przez:
  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vinna Insorunce Group
  Al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20
  93-281 Łódź
  Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny (cena 90%, warunki fakultatywne 10%).
 3. W części III zamówienia postepowanie zostało unieważnione z uwagi, iż cena najkorzystniejszej  oferty przewyższa kwotę  , która Zamawiający zamierza  przeznaczyć na realizację tej części zamówienia  tj. 3 000,00 zł.
  Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

II. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia złożone zostały następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych części zamówienia kryteriami ich oceny otrzymały ilość punktów, jak poniżej:

 

 


 Z up. WÓJTA
/-/
mgr Gabriel Waliłko
SEKRETARZ GMINY

Opublikowano: 09 września 2019 10:14

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Tabela [315.58 KB]

Wyświetleń: 192

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl