INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102105R Huta Nowa – Huta Stara w km 0 + 000 do km 0 + 866,50”

RRG.III.271.6.2019

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102105R Huta Nowa – Huta Stara w km 0 + 000 do km 0 + 866,50”,  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Paweł Lach

Szyperki 39A

37 – 405 Jarocin

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia  wymagania formalne  Zamawiającego i  otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zestawienie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

36 – 060 Głogów Małopolski.

 Rudna Mała 47B

48,45

40

88,45

2.

Konsorcjum Firm:

Lider:

PBI Infrastruktura S.A . ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Krasnik

Partner:

PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8,

27 – 600 Sandomierz

38,15

40

78,15

3.

REMET BUILDING Paweł Piekut

36-053 Kamień,

Łowisko 346

41,74

40

81,74

4.

Paweł Lach

Szyperki 39A

37 – 405 Jarocin

60

40

100

5.

ZOMIX s.c. Grzegorz Zaleśny,

Piotr Zaleśny,

37 – 400 Nisko

ul. Szklarniowa 4

51,09

40

91,09

6.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

39 – 200 Dębica

ul. Drogowców 1

35,75

40

75,75

7.

WOD-BUD Sp. z o.o.

23 – 200 Kraśnik.

ul. Piłsudskiego 12/1

45,53

40

85,53

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

 

Opublikowano: 05 września 2019 11:11

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 210

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl