I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”.
GMINA HARASIUKI

37 – 413 Harasiuki 112A                                                                            Harasiuki, dnia 2019-08-29

 

RRG.III.271.7.2019

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”.

            Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu
29 sierpnia   2019 r . o godz. 10 15

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w okresie 12 miesięcy – 53 500,00PLN

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

         ( zł )

 

1.

 

BALCIA IBSURANCE SE

Spolka  europejska oddzial w Polsce Warszawa Al. Jerozolimskie 136, 02 – 305 Warszawa

 

Część II zamówienia – 89 433,00

2.

 

SALTUS TUW 81 – 743 Sopot, ul. Władysława IV 22

 

 

Część I zamówienia – 76 073,00

3.

 

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance  Group Oddział w Łodzi

 

 

Część II zamówienia – 59946,60

 

4.

 

Towarzystwo  Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

 Biuro Regionalne w Rzeszowie 35 – 010 Rzeszów. Ul. Sokoła 4

 

 

Część I zamówienia – 78 999,00

Część II zamówienia – 63 588,00

Część III zamówienia – 22194,00

 

 

5.

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Oddzial Sprzedaży Korporacyjnej w Rzeszowie ul. Ul. Zygmuntowska 14, 35 – 959 Rzeszów

Część II zamówienia – 91 356,00

Termin  wykonania zamówienia : 36 miesięcy od dnia 16.09.2019 r.

 

 

Warunki preferowane w części I postepowania

Oferta

 

Balcia

Saltus

Compensa

TUW

PZU

Warunek preferowany

Punkty

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym do 5 000 000,- zł

6

NIE

0

TAK

6

NIE

0

TAK

6

NIE

0

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu

3

NIE

0

TAK

3

NIE

0

TAK

3

NIE

0

Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia

2

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

0

Przyjęcie podanej klauzuli szkod powstałych w skutek owolnego oddziaływania

4

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

0

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy

3

NIE

0

TAK

3

NIE

0

TAK

3

NIE

0

Przyjecie podanej klauzuli przezornej sumy ubepzieczenia

4

NIE

0

TAK

4

NIE

0

NIE

0

NIE

0

Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym

3

NIE

0

TAK

3

NIE

0

TAK

3

NIE

0

Zniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

7

NIE

0

TAK

7

NIE

0

TAK

7

NIE

0

Ubepieczenie sprzętu elektronicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjecie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód

3

NIE

0

NIE

0

NIE

0

TAK

3

NIE

0

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakami hakerskimi

3

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

0

Zniesienie udziału własnego

7

NIE

0

TAK

7

NIE

0

TAK

7

NIE

0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki preferowane w części II postepowania

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części II zamówienia

Akceptacja

Balcia

 

Saltus

 

Compensa

 

TUW

 

PZU

 

 

 

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania

30

TAK

30

NIE

0

TAK

30

TAK

30

NIE

0

Klauzula funduszy prewencyjnego 5%

10

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

 

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej

30

TAK

30

NIE

0

TAK

30

TAK

30

NIE

0

Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres ubezpieczenia pojazdów

15

TAK

15

NIE

0

TAK

15

NIE

0

TAK

15

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego

15

NIE

0

NIE

0

TAK

15

NIE

0

NIE

0

SUMA

100

 

 

 

 

 

90

 

60

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki preferowane w części III postepowania

 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części III zamówienia

Akceptacja

Balcia

 

Saltus

 

Compensa

 

TUW

 

PZU

 

 

 

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

Akceptacja

Punkty

- Rozszerzenie ubezpieczenia w zakresie I o zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia w wysokości 50,00 zł za każdy dzień (przy leczeniu ambulatoryjnym od 7 dnia od wypadku) przez maksymalny okres 60 dni

30

NIE

 

NIE

 

NIE

 

NIE

 

NIE

 

Rozszerzenie ubezpieczenia o dietę szpitalną w wysokości 50,00 zł za dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, spowodowany zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia, przez maksymalny okres 60 dni

30

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

0

Klauzula funduszu prewencyjnego

40

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

0

NIE

 

SUMA

100

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Opublikowano: 29 sierpnia 2019 14:26

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 212

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl