WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA publicznego: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”

RRG.III.271.7.2019

 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Harasiuki przekazuje poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz z odpowiedziami.

 

ODPOWIEDZI

 

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania ofertowego w prowadzonym postępowaniu.

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

Dotyczy części II zamówienia

1. 

Prosimy o podanie rezerw szkodowych z ryzyka OC i AC

Zamawiający informuje, że zgodnie z otrzymanymi od aktualnych Ubezpieczycieli zaświadczeń na ryzykach OC i AC nie ma ustanowionych rezerw

 2.

Prosimy o podanie liczby ubezpieczonych pojazdów w zakresie OC i AC (oddzielnie) w poszczególnych latach

Zamawiający informuje, że w poszczególnych latach ubezpieczał:

2017 – 22 pojazdy w OC, 21 w AC

2018 – 23 pojazdy w OC, 22 w AC

2019 – 22 pojazdy w OC, 21 w AC

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizacje zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki” w następujący sposób:

 

Zamawiający przedłuża  termin składania ofert do dnia  29.08.2019 do godz. 10.00,

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ w pkt.12.2.2. pkt 13.2 oraz 13.7. i otrzymują brzmienie:

 

Pkt.12.2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki – nie otwierać przed dniem 29.08.2019 r.  r., godz. 10:15”

 

Pkt. 13.2  Termin składania ofert upływa dnia29.08.2019 r.  o godz. 10:00

 

Pkt.13.7  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2019 r. o godz.: 10:15 w siedzibie Zamawiającego .

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 23 sierpnia 2019 10:23

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 129

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl