ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2018 r poz.  1986 z późn.  zm)  Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątkuinnych interesów Gminy Harasiuki”.

Zmianie podlega treść Załącznika Nr 2 do SIWZ - część I zamówienia.

  1. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej składkę w formularzu cenowym należy wpisać za pełny okres wykonania zamówienia tj. 36 miesięcy
  2. w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego składkę w formularzu cenowym należy wpisać za pełny okres wykonania zamówienia tj. 36 miesięcy

 

W związku z dokonaniem wyżej opisanych zmian do niniejszego formularza Zamawiający załącza poprawioną treść  Załącznika nr 2.

 

Jednocześnie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia  29.08.2019 do godz. 10.00,

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące  zapisy SIWZ 

Pkt.12.2.2.,  pkt 13.2, pkt. 13.7. i otrzymują brzmienie:

Pkt.12.2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki – nie otwierać przed dniem 29.08.2019 r.  r., godz. 10:15”

 

Pkt. 13.2  Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2019 r.  o godz. 10:00

 

Pkt.13.7  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2019 r. o godz.: 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 22 sierpnia 2019 12:23

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz „Oferta” [30.96 KB]

Wyświetleń: 113

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl