ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki” w następujący sposób :

Zamawiający przedłuża  termin składania ofert do dnia  29.08.2019 do godz. 10.00,

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące  zapisy SIWZ  

Pkt.12.2.2.,  pkt 13.2, pkt. 13.7. i otrzymują brzmienie:

 

Pkt.12.2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki – nie otwierać przed dniem 29.08.2019 r.  r., godz. 10:15”

 

Pkt. 13.2  Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2019 r.  o godz. 10:00

 

Pkt.13.7  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2019 r. o godz.: 10:15 w siedzibie Zamawiającego .

 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

 

Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 22 sierpnia 2019 10:31

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA [23.48 KB]

Wyświetleń: 97

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl