ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

 1. Zamawiający : Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi pełnienia funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji  zadania pn  „Wykonanie przebudowy i remontu kuźni i stodoły w zagrodzie  lasowiackiej w miejscowości Krzeszów Górny.”
  Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem nadzoru jest realizacja zadania polegającego na  wykonaniu przebudowy i remontu kuźni i stodoły (obiektów zabytkowych) w zagrodzie lasowiackiej w miejscowości Krzeszów Górny.Zakres rzeczowy robót obejmuje:
  1) Wykonanie robót demontażowych – ( istniejące pokrycie dachowe, fragmenty belek podwalinowych i ściennych,  ołacenie ),

  2) Roboty ciesielskie i pokrywcze- ( wieźba dachowa, wymiana ołacenia ,  pokrycie  dachu gontem jodłowym),
  3) Belki podwalinowe, ściany – ( wymiana skorodowanych fragmentów).

  Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany, przedmiar robót,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dostępna w Urzędzie Gminy pokój nr 11. Wartość  robót  : 64 800 zł.
 3. Okres gwarancji:
  Wymagany przez zamawiającego  okres gwarancji – 36 miesięcy,
 4. Termin realizacji zamówienia:
  Od dnia podpisania umowy do 19 czerwca  2019 r.
 5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
  Cena – 100 %,
 6. Warunki udziału w postępowaniu.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r  poz. 1202, z późn. zm) i  spełniający wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.( Dz.U. z 2018 r poz. 2067).
 7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Formularz ofertowy można dostarczyć  osobiście, do siedziby Zamawiającego, przesłać pocztą tradycyjną, kurierem  lub elektronicznie ( e: mail : gok@harasiuki.pl) na adres   : Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A,  w terminie do dnia  21 maja  2019 r do godz. 11.00 z dopiskiem na kopercie  „ Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.” Nie otwierać przed dniem  21.05.2019 godz. 11.10.
 8.  Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania.
 9. Termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte w dniu 21 maja  2019r  o godz. 11. 10. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.
 10. Sposób przygotowania oferty:
  Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 -  formularz ofertowy ), Kwota zaoferowana na formularzu oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
  Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
 11. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.
 12. Osobami  upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
  Tadeusz Papież – Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury,
 13. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

 

Prezes SPGH

/-/ Janusz Kusz

Opublikowano: 13 maja 2019 14:21

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego [18.73 KB]

Wyświetleń: 171

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl