WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ) na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule „Zaprojektuj i wybuduj „

RRG.III.271.1.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający przekazuje  poniżej treść pytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule „Zaprojektuj i wybuduj „ wraz z udzielonym  wyjaśnieniem.

 

Pytanie :

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe (miesięczne) przy realizacji zadania.

 

Informacja ta jest niezbędna przy wycenie zamówienia, ponieważ wszyscy dostawcy żądają przedpłaty na materiały. W związku z powyższym jeżeli Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych zmuszeni będziemy uwzględnić kredytowanie przy wycenie zamówienia.

 

Odpowiedź :

Zamawiający wyjaśnia, iż w niniejszym postępowaniu rozliczenie finansowe będzie realizowane  zgodnie z zapisami § 11 projektu umowy będącego załącznikiem do SIWZ a mianowicie:

  1. Pierwsza faktura częściowa za wykonanie prac projektowych,
  2. Druga  faktura częściowa za wykonane roboty budowlane do wartości 50%  ogólnej ich wartości,
  3. Trzecia faktura końcowa za wykonany w całości przedmiot zamówienia.

 

 

Wójt  Gminy

/-/ Krzysztof KISZKA

Opublikowano: 04 kwietnia 2019 14:14

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 310

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl