ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

 1. Zamawiający : Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania:  „Wykonanie przebudowy i remontu kuźni i stodoły w zagrodzie  lasowiackiej w miejscowości Krzeszów Górny.”
  Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu kuźni i stodoły (obiektów zabytkowych) w zagrodzie lasowiackiej w miejscowości Krzeszów Górny. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
  1. Wykonanie robót demontażowych – ( istniejące pokrycie dachowe, fragmenty belek podwalinowych i ściennych,  ołacenie ),
  2. Roboty ciesielskie i pokrywcze- ( wieźba dachowa, wymiana ołacenia ,  pokrycie  dachu gontem jodłowym),
  3. Belki podwalinowe, ściany – ( wymiana skorodowanych fragmentów).
  Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym ( opisem technicznym ), przedmiarem robót,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  załączonymi  do niniejszego zapytania ofertowego. 
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Od dnia podpisania umowy do 19 czerwca  2019 r.
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
  Cena – 100 %,
 5. Okres gwarancji:
  Wymagany przez zamawiającego  okres gwarancji – 36 miesięcy,
 6. Warunki udziału w postępowaniu.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane  (Dz.U. z 2018r poz. 1202 z póżn. zm),  które w trakcie realizacji zamówienia  będą pełnić funkcję techniczne na budowie tj.

  - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, oraz  wykonawcy którzy wykażą  że wykonali  co najmniej jedną robotę  budowlaną polegającą  na przebudowie lub remoncie  obiektu zabytkowego o wartości  nie mniejszej jak  50 000,00zł.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy  dostarczyć  osobiście, do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Harasiuki 112A lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres   : Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki,  37 – 413 Harasiuki 112A,  w terminie do dnia  25 marca  2019 r do godz. 11.00 z dopiskiem na kopercie  „ Oferta na wykonanie  przebudowy i remontu kuźni i stodoły lasowiackiej w miejscowości Krzeszów Górny.” Nie otwierać przed dniem  25.03.2019 godz. 11.10.
 8. Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania.
 9. Termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte w dniu 25 marca  2019r  o godz. 11. 10. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.
 10. Sposób przygotowania oferty:
  Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 -  formularz ofertowy ), Kwota zaoferowana na formularzu oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Do oferty należy sporządzić i dołączyć  kosztorys ofertowy (oddzielnie na wykonanie przebudowy i remontu budynku stodoły  oraz  kuźni).
  Zamawiający wymaga złożenia dwóch kosztorysów ofertowych, sporządzonych  zgodnie z przedłożonymi  przedmiarami robót.
  Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
 11. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.
 12. Osobami  upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
  Tadeusz Papież – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
  Sławomir Pintal – inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Harasiuki.
 13. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

 

Prezes SPGH

/-/ Janusz Kusz

 

Opublikowano: 14 marca 2019 11:41

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy [34.5 KB]

Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót [154.15 KB]

Załącznik Nr 3 - Projekt budowlany [8.8 MB]

Załącznik Nr 4 - Specyfikacja techniczna [393.64 KB]

Wyświetleń: 295

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl