INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.)

Działając  na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w gminie Harasiuki  dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

STROBUD”  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

 mgr Adam Strojny,

 Lubaczów ul. Wojska Polskiego 1.

 

 za cenę brutto 1 999,98,00.zł. Słownie : jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100,

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi formalne Zamawiającego, w wyniku oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

 

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 08 lutego 2019 16:46

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 289

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl