OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 i 2348) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 )

 

o g ł a s z a m

 

  1. nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1007/9 o pow. 0,0857 ha KW TB1N/00066269/9 położona w obrębie Sieraków cena wywoławcza 21 677,00 zł – netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem zł) wadium 2 168,00 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem zł).
  2. Do ceny nabycia wymienionej działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  3. Opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
    Zbywana nieruchomość stanowi własność Gminy Harasiuki, nie jest obciążona. W miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego obszar budownictwa jednorodzinnego z adaptacją istniejącej zabudowy zagrodowej. Zlokalizowana w drugim rzędzie zabudowy, nie posiada dostępu do drogi publicznej.
    Kształt działki regularny, teren płaski porośnięty roślinnością trawiastą. Najbliższe sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  4. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Harasiuki 112a w pokoju nr 12 w  dniu 6 marca 2019 r. o godz. 1000.
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić w pieniądzu polskim na konto Urzędu Gminy Harasiuki w BS Biłgoraj O/Harasiuki Nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 najpóźniej do dnia 1 marca 2019 r. (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Harasiuki).

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w działki można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 tel. 15 879 13 06 wew. 36.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

WÓJT GMINY

/ - / Krzysztof KISZKA

Opublikowano: 04 lutego 2019 11:42

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 372

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl