WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r poz. 1986 z poźn. zm) Zamawiający przekazuje  poniżej treść zapytań Wykonawców dotyczących  specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) na zadanie  pn.  „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”. oraz udziela wyjaśnień..

Treść pytań.

 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści falowniki spełniające normę PN-EN 50438-2013, będącą normą równoważną dla PN-EN 50438:2014-2. Warunkowane jest to faktem, iż znani na rynku producenci falowników fotowoltaicznych bazują na tej właśnie normie, ponadto zakłady energetyczne również dopuszczają ww.  normy jako równoważne.
 2. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących ogniw fotowoltaicznych a mianowicie zmianę wymogu 30 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej na 25 lat gwarancji na min 80% sprawności nominalnej. Panele powszechnie dostępne na rynku nie posiadają 30 letniej gwarancji, w związku z czym dostępność paneli o wymaganych przez zamawiającego parametrach jest marginalna i nie dostępna dla większości wykonawców.

 

Odpowiedzi na pytania.

 

Ad. 1  Zamawiający dopuszcza falowniki spełniające normę PN-EN 50438-2013, będące normą równoważną dla PN-EN 50438:2014-2.

Ad. 2. Zgodnie z wcześniejszą  odpowiedzią z dnia 04.12.2018r . Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie okresów gwarancji na moduły fotowoltaiczne. Na rynku jest wiele produktów spełniających wymagania Zamawiającego odnośnie gwarancji.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ze względu na wyjaśnienia do SIWZ , Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp.   przedłuża termin składania ofert do dnia 14.12. 2018 r. do godz. 09:00.

 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

 1. Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert,
  1) Pkt. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie : Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu ( np. koperta ) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć), Adresat : Urząd Gminy Harasiuki 37 – 413 Harasiuki 112A, Oferta na przetarg nieograniczony „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki” Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 14.12.2018 r godz. 915
 2. Rozdział 13. - Miejsce  oraz  termin składania  i otwarcia ofert,
  1) Pkt. 1. otrzymuje brzmienie : Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A (sekretariat – pokój nr 7) w terminie do dnia 14.12. 2018 r godz. 900.
  2) Pkt. 2. otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki sala Gminnego Ośrodka Kultury dnia
  14.12. 2018 roku , godz. 9 15.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 05 grudnia 2018 13:18

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 143

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl