WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”.

 

 

Harasiuki, dnia 2018-12-04.

 

RRG.III.271.6.2018

                                                                                       Wszyscy Wykonawcy biorący

                                                                            udział w postępowaniu.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

 

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”.

 

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z poźn. zm) Zamawiający przekazuje  poniżej treść zapytań Wykonawców dotyczących  specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) na zadanie  pn.  „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”. oraz udziela wyjaśnień..

Treść pytań.

  1. 1.    Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymagań dotyczących wagi paneli fotowoltaicznych         poprzez zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej wagi z 18 kg do 18,2 kg.

 

  1. 2.    Pytanie dotyczy iglic odgromowych wykonanych na gruncie.

W pkt. 5.8. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych projektu oczyszczalni ścieków w Harasiukach o mocy 39,76 kWP jest zapis, że :

„projektuje się montaż iglic odgromowych o długości min. 30 cm ponad  górną krawędź modułów PV”

Jednak zamawiający nie wskazuje ile tych iglic zamontować, lub w jakim rozstawie sa wymagane. Ponadto nie ma mowy o pozostałych materiałach które składają się na instalację odgromową tj. uziomy i bednarka. Nie udostępnił Zamawiający projektu instalacji odgromowej ani materiały te nie sa ujęte w przedmiarze .  W takim razie czy projekt instalacji odgromowej wchodzi w zakres zadania?. Jeżeli nie, to proszę o doprecyzowanie ilości ww. materiałów ( w szczególności iglic ). Zapytanie kieruję tylko w odniesieniu do wszystkich instalacji naziemnych, bo w przypadku instalacji dachowych jest napisane, że należy połączyć ramy modułów z istniejącą instalacją odgromową.

 

  1. 3.    Zamawiający w dokumentacji technicznej określił obowiązek wykorzystania paneli fotowoltaicznych spełniających wysokie wymagania – m.in. 30 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej, gdzie standardem wśród znakomitej większości producentów paneli jest gwarancja uzysku mocy na 25 lat. Warunek ten wykluczy szereg oferentów nie dysponujących dostępem do tej technologii, a także wyraźnie zwiększy koszt instalacji. Prosimy o obniżenie tego warunku do 25 lat lub ewentualnie dopuszczenie do projektu paneli o wadze 18,5 kg (ale spełniających wymóg 30 lat gwarancji na uzysk mocy).

 

  1. 4.    Czy Zamawiający dopuści do wykorzystania falowników 6 kW (zamiast 6,5 kW), a także 8 kW (zamiast 7,5 kW)? Obecnie na rynku nie ma dostępu lub dostęp jest bardzo utrudniony do wskazanych falowników. Użycie proponowanych falowników nie wpłynie negatywnie na działanie instalacji, spełnią wszystkie wymagania Zamawiającego, a także spełni wymóg dobrania mocy kompletu inwerterów w granicach 83-100% mocy instalacji.

 

Odpowiedzi na pytania.

 

Ad. 1  Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przedstawienia przez wykonawcę ekspertyzy nośności dachów dla obiektów dla których jest zaprojektowana instalacja na dachu.

 

Ad. 2. Rozstaw iglic - maksymalnie co 3m - mocowanie bezpośrednio do konstrukcji wsporczej modułów PV. Zgodnie z opisem - konstrukcja jako wkręcana jest naturalnie uziemiona, wobec czego Zamawiający nie wymaga wykonania dodatkowych uziemień.

 

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie modułów o mniejszej gwarancji od wymaganej. W przypadku zastosowania modułów o wadze większej od 18 kg, zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przedstawienia przez wykonawcę ekspertyzy nośności (wytrzymałości) dachów na których zaprojektowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych.

 

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymienionych przez Wykonawcę falowników pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w projekcie i STWiOR.

            Zamawiający informuje, ze niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ze względu na wyjaśnienia do SIWZ , Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp,  przedłuża termin składania ofert do dnia 14.12. 2018 r. do godz. 09:00.

 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

 

  1. Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert,

1)   Pkt. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie : Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu ( np. koperta ) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć), Adresat : Urząd Gminy Harasiuki 37 – 413 Harasiuki 112A, Oferta na przetarg nieograniczony „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki” Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 14.12.2018 r godz. 9.15

 

  1. Rozdział 13. - Miejsce  oraz  termin składania  i otwarcia ofert,

1)      Pkt. 1. otrzymuje brzmienie : Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A (sekretariat – pokój nr 7 )
w
terminie do dnia 14.12. 2018 r godz. 9.00.

2)      Pkt. 2. otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki sala Gminnego Ośrodka Kultury dnia 14.12. 2018 roku , godz. 9 15.

 

 

                                                                                                           

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

 

                                                                                               

 

 

Opublikowano: 04 grudnia 2018 14:52

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 145

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl