ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego dotyczącego dostawy używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP

Gmina Harasiuki

37-413 Harasiuki                                                                                                                                                  

                                                                                                                                Harasiuki, dnia 2018.11.08.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

 

 I. Zamawiający : Gmina Harasiuki, Harasiuki 112 A , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. „Dostawa używanego średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Harasiukach.”

I. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego ,średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Harasiukach spełniającego następujące parametry.:

 1. Rok produkcji – dopuszcza się auta starsze, ale po pełnej karosacji wykonanej najpóżniej w roku 2006.
 2. Przebieg pojazdu nie może być większy jak 50 000 km.
 3. Napęd minimum 2 osie, plus blokada mostów, biegi terenowe,
 4. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do  16 000 kg.
 5. Samochód musi posiadać powłokę lakierniczą w kolorze czerwonym.
 6. Silnik wysokoprężny Diesel, chłodzony cieczą. Moc silnika min. 140 KM
 7. Zbiornik wody o pojemności  min. 2000 l wyposażony w instalację zapewniającą tankowane z zewnętrznego źródła wody średnicy 75 zabezpieczoną przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych oraz instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego opróżniania, zbiornik  środka pianotwórczego o pojemności min. 200 litrów.
 8. Kierownica  po lewej stronie, wspomaganie kierownicy, skrzynia biegów manualna.
 9. Autopompa o wydajności min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 8 bar, uruchamiana w kabinie załogi lub z pulpitu autopompy,
 10. W przedziale autopompy musza się znajdować co najmniej następujące urządzenia: manometr, regulator prędkości obrotowej silnika.
 11. Kabina załogi czterodrzwiowa przystosowana do przewozu minimum
  6 osób.
 12. Wyposażenie w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, zgodne z wymogami dla pojazdów uprzywilejowanych.
 13. Zabudowa na sprzęt ( skrytki ) wykonana z profili aluminiowych, poszycie z blachy aluminiowej,
 14. Instalacja tłoczna autopompy wyposażona w króćce tłoczne min. 2 x 75 (zgodnie z polskimi normami).
 15. Wyjście 110 mm do zasysania wody.
 16. Wciągarka mechaniczna ,
 17. Maszt oświetleniowy,
 18. Szybkie natarcie,
 19. Aktualnie zarejestrowany na terenie Polski, lub w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem tj.  musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania
  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania ,dopuszczania tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2007 r nr 143, poz. 1002 z późn. zm ), oraz aktualne badanie techniczne pojazdu, (względnie ocenę techniczną sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę), aktualny przegląd i być przygotowany do rejestracji.
 20. Przed podpisaniem umowy dostawca zobowiązany jest udostępnić samochód                  w swojej siedzibie, ewentualnie w miejscu garażowania w celu dokonania oględzin               i prób technicznych.
 21. 22.  W przypadku stwierdzenia usterek, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo do  odstąpienia od zakupu samochodu. 
 22. Do oferty należy dołączyć  dokumentację  fotograficzną pojazdu,


II. Termin realizacji zamówienia :

Do 14 dni od daty podpisania umowy .

III.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Cena – 100 %, - po dokonaniu oględzin i spełnieniu wszystkich parametrów,

IV.   Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę należy  dostarczyć  osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres    Urząd Gminy Harasiuki 37 – 413 Harasiuki 112A,  w terminie do dnia  16 listopada  2018 r do godz. 11.00 z dopiskiem na kopercie  „ Oferta na dostawę samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Harasiukach” Nie otwierać przed dniem  16.11.2018 godz. 11.10.

V.    Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania.

VI.  Termin otwarcia ofert :

Oferty zostaną otwarte w dniu 16 listopada  2018r  o godz. 11. 10. w siedzibie budynku Urzędu Gminy ( pokój Nr 12 ).

VII.  Sposób przygotowania oferty :

Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 -  formularz ofertowy ), Kwota zaoferowana na formularzu oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym
i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt. od  1 – 23 niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik nr 1 oraz dokumentację fotograficzną pojazdu.

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.

VIII. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.

IX. Osobami  upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami jest  : Jarosław Siek – Komendat Związku OSP. Tel. 15 879 13 06 wew. 43.

X  W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

XII. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć uwierzytelnione kserokopie dokumentów typu: dowód rejestracyjny wraz z ubezpieczeniem, książka pojazdu, świadectwo homologacji, dokumenty dodatkowego wyposażenia).

                                                                        

                                                                                                      Henryk Bździuch

                                                                                                       /-/ Wójt Gminy

                               

 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są :

1. formularz oferty – zał.  Nr 1,

2. projekt umowy – zał. Nr 2,

4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, RODO ) – zał. Nr 3,

 

 

                                                                                  

 

Opublikowano: 08 listopada 2018 09:20

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Formularz ofertowy [52 KB]

Projekt umowy [28.19 KB]

Klauzula RODO [566.87 KB]

Wyświetleń: 359

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl