INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.)

Działając  na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Harasiuki  dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę :

 

Usługi Transportowe Dariusz Siek

 37 – 413 Harasiuki 81A

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi formalne Zamawiającego, w wyniku oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów i była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty :

 

Lp. Nazwai adres wykonawcy Cena brutto oferty Kryterium cena 100% (liczba pkt). Łączna liczba punktów
1. Usługi TransportoweDariusz Siek 37 – 413 Harasiuki 81A 98 000,00 100 100

 

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Henryk Bżdziuch

Opublikowano: 18 października 2018 15:07

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 195

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl