INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.)

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

WĘGLOPASZ „ Sp. z o.o.

60 – 648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

 

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca w wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty :

 

Lp.

Nazwa

i adres wykonawcy

Cena

brutto oferty

Kryterium

cena 100%

(liczba pkt).

Łączna liczba punktów

1.

WEGLOPASZ” Sp. z o.o.
60 – 648  Poznań,
ul. Piątkowska 149/6

67 404,00

100

100

 

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Henryk Bździuch

Opublikowano: 08 października 2018 14:28

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 757

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl