ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro

 1. Zamawiający : Gmina Harasiuki, Harasiuki 112 A , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania:  „Wykonanie  przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Krzeszów Górny.”
 2. Opis przedmiotu zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Krzeszów Górny obejmujący wykonanie następujących robót :

  1) Wykonanie robót rozbiórkowych,
  2) Roboty murowe i betoniarskie,
  3) Roboty ciesielskie( wymiana części więźby dachowej, wydłużenie krokwi ),
  4) Roboty pokrywcze (wymiana pokrycia dachowego, montaż  rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie),- materiał inwestora
  5) Wywóz materiałów z rozbiórki,
  6) Dostawa i montaż klimatyzatorów.
  Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym ( opisem technicznym ), przedmiarem robót,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  załączonymi  do niniejszego zapytania.
 3. Termin realizacji zamówienia :
  Od dnia podpisania umowy do 30 listopada  2018 r.
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
  Cena – 100 %,
 5. Okres gwarancji:
  Wymagany przez zamawiającego  okres gwarancji – 36 miesięcy,
 6. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy  dostarczyć  osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres   :  Urząd Gminy Harasiuki 37 – 413 Harasiuki 112A,  w terminie do dnia  20 września  2018 r do godz. 11.00 z dopiskiem na kopercie  „ Oferta na wykonanie  przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny.” Nie otwierać przed dniem  20.08.2018 godz. 11.10.
 7.  Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania.
 8. Termin otwarcia ofert :
  Oferty zostaną otwarte w dniu 20 września  2018r  o godz. 11. 10. w siedzibie budynku Urzędu Gminy ( pokój Nr 7 sekretariat ).
 9. Sposób przygotowania oferty:
  Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 -  formularz ofertowy ), Kwota zaoferowana na formularzu oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

  Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
 10. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.
 11. Osobami  upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
  Krzysztof Kiszka – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy.
 12. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

 

 

Henryk Bździuch

/-/ Wójt Gminy

Opublikowano: 12 września 2018 13:36

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Formularz ofertowy [33 KB]

Przedmiar robót [33.49 KB]

Projekt budowlany [6.53 MB]

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [223.61 KB]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO [566.87 KB]

Wyświetleń: 186

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl