Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki, krajowy numer identyfikacyjny 83040937600000, ul. Harasiuki  112 A , 37-413   Harasiuki, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 791 306, e-mail przetargi@harasiuki.pl, faks 158 791 306.
Adres strony internetowej (URL): bip.harasiuki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.harasiuki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.harasiuki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Harasiuki, 37 - 413 Harasiuki 112A, pokoj nr 7 ( sekretariat ).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności
Numer referencyjny: RRG.III.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca może zlozyć ofertę na wszystkie cześci, wybraną przez siebie jedną lub dowolną ilośc części.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedsięwzięcie pn. „Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności” jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja przedsięwzięcia pn. Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności” obejmujące budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności w gminie Harasiuki w następujących miejscowościach gminy:. Harasiuki, Huta Krzeszowska, Hucisko , Gózd, Łazory, Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części, wybraną przez siebie jedną lub dowolną ilość części zamówienia – Wszelkie zapisy niniejszej specyfikacji odnoszą się do każdej z części zamówienia jak i do ofert częściowych. na które składa się: Część I - (OSA I) Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Harasiuki, (OSA – wariant rozszerzony) obejmujący budowę i montaż : 1/. siłowni plenerowej - 6 urządzeń montowanych na pylonie (koła Tai Chi, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, biegacz, orbitrek, twister, wioślarz ) Nawierzchnia strefy siłowni pod każdym urządzeniem wykonana zostanie z nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej ) w pozostałej części z nawierzchni trawiastej 2/. strefy relaksu ( ławka z oparciem - 4 szt. kosz na śmieci – 1 szt. stojak na rowery 4 –stanowiskowy – 1 szt. piłkarzyki – 1 szt, stół do gry w tenisa stołowego – 1 szt, tablica - regulamin) Strefa relaksu – nawierzchnia z kostki brukowej. 3/. placu zabaw o charakterze sprawnościowym ( zestaw Osa1 – 1 szt., karuzela – 1 szt., huśtawka – 1,szt.) plac zabaw o nawierzchni z mat przerostowych, teren placu zabaw przewidziany do ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych prefabrykowanych wysokości 1.10 m długości ogrodzenia 45,2 mb. Cały obiekt o nieregularnym kształcie o wymiarach szczytowych 33 x 26 m. w teren wkomponowane są również nasadzenia. Część II – (OSA II) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Huta Krzeszowska (OSA - wariant podstawowy) obejmujący budowę i montaż: 1/. siłowni plenerowej - 6 urządzeń montowanych na pylonie,( wyciskanie siedząc + wyciąg górny, koła Tai Chi, wioślarz, orbiterek, biegacz, twister ), nawierzchnia w obrębie siłowni trawiasta 2/. strefy relaksu ( ławka z oparciem – 4 szt, kosz na śmieci – 1 szt, stojak na rowery 4 stanowiskowy – 1 szt, stół do gry w szachy – 1 szt. , stół do gry w ping-ponga – 1 szt, tablica-regulamin ), nawierzchnia strefy wykonana będzie z kostki brukowej. Wymiary obiektu 19,89 x 10,55, przewidziano również nasadzenia. Część III – (OSA III) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Hucisko (OSA - wariant podstawowy) obejmujący budowę i montaż: 1/. siłowni plenerowej - 6 urządzeń montowanych na pylonie,( wyciskanie siedząc + wyciąg górny, koła Tai Chi, wioślarz, orbiterek, biegacz, twister ), nawierzchnia w obrębie siłowni trawiasta 2/. strefy relaksu ( ławka z oparciem – 4 szt, kosz na śmieci – 1 szt, stojak na rowery 4 stanowiskowy – 1 szt, stół do gry w szachy – 1 szt. , stół do gry w tenisa stołowego – 1 szt, tablica-regulamin ), nawierzchnia strefy wykonana będzie z kostki brukowej. Wymiary obiektu 19,88 x 10,55, przewidziano również nasadzenia. Część IV – (OSA IV) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gózd (OSA - wariant podstawowy) obejmujący budowę i montaż: 1/. siłowni plenerowej - 6 urządzeń montowanych na pylonie,( wyciskanie siedząc + wyciąg górny, koła Tai Chi, wioślarz, orbiterek, biegacz, twister ), nawierzchnia w obrębie siłowni trawiasta 2/. strefy relaksu ( ławka z oparciem – 4 szt, kosz na śmieci – 1 szt, stojak na rowery 4 stanowiskowy – 1 szt, stół do gry w szachy – 1 szt. , stół do gry w tenisa stołowego – 1 szt, tablica-regulamin ), nawierzchnia strefy wykonana będzie z kostki brukowej. Wymiary obiektu 19,90 x 10,55, przewidziano również nasadzenia. Część V – (OSA V) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazory (OSA - wariant podstawowy) obejmujący budowę i montaż: 1/. siłowni plenerowej - 6 urządzeń montowanych na pylonie,( wyciskanie siedząc + wyciąg górny, koła Tai Chi, wioślarz, orbiterek, biegacz, twister ), nawierzchnia w obrębie siłowni trawiasta 2/. strefy relaksu ( ławka z oparciem – 4 szt, kosz na śmieci – 1 szt, stojak na rowery 4 stanowiskowy – 1 szt, stół do gry w szachy – 1 szt. , stół do gry w tenisa stołowego – 1 szt, tablica-regulamin ), nawierzchnia strefy wykonana będzie z kostki brukowej. Wymiary obiektu 19,90 x 10,55, przewidziano również nasadzenia. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w części - stanowi Załącznik nr 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), tj. dokumentacje projektowe ( opisy techniczne ), Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. 3.3. Istotne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Dołączone przez Zamawiającego przedmiary robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, umowa oraz SIWZ. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w pkt 8 niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.). 3.5. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) 3.6. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 3.7. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, lub odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3.8. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się : wykazanie ,że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane dana normą lub znakiem- parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowania materiału, komponentu produktu takie jak : funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość , żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komforty użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia takie jak wielkość ( długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. 3.9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, opisy, karty katalogowe, karty techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 3.10. Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, atesty, potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń. 3.13. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.: - roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni. 3.14. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 3.13 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 3.20. 3.15. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust. 3.13, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 3.13, ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje czynności określone w ust. 3.13. 3.16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 3.13 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę z pracownikami. 3.17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3.13. 3.18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3.15 lub 3.16 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. 3.19. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 3.15, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego oraz w przypadku dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy/podwykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 3.16 Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 60 dni od upływu terminu wykonania obowiązku wskazanego w ust. 3.16 dla drugiego wezwania lub upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego w ust. 3.15. 3.20. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3.13, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 3.15. 3.21. Wykonawca w przypadku opóźnienia lub nienależytego wykonania robót z winy wykonawcy zwróci zamawiającemu w pełnej wysokości korzyści wynikające z utraty dotacji, pożyczki lub innej formy dofinansowania zadania będącego przedmiotem umowy a spowodowanej opóźnieniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
37530000-2
45342000-6
37410000-5
45212100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż: 1/. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw/siłowni plenerowej, placów rekreacyjnych, nawierzchni sztucznych, zagospodarowania terenu, obiektów typu „Orlik” o wartości nie mniejszej jak 30 000 zł.( brutto ), z podaniem rodzaju robót, dat i miejsca wykonania , oraz podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, co winien potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, oraz : 2/. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2017, poz. 1332), które w trakcie realizacji zamówienia będą pełnić na budowie funkcje techniczne, w tym w szczególności: - kierownikiem budowy w specjalności drogowej. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone wg. średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień Publicznych. W przypadku gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, zostanie przyjęty pierwszy opublikowany [po tej dacie kurs NBP.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.25 ust 1 pkt 3 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ 2.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W/w dokumentu nie należy dołączyć do oferty . Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.25 ust 1 pkt 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ 2.Wykaz robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: - referencje bądź inne dokumenty – wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą go spełniać łącznie. 3.Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. W/w dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn, b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich zastosowanie stanie się niemożliwe, e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, c) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, e) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, robót uzupełniających, powodującej konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, f) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadnioną przyczynę zmiany terminu, g) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy cena oferty złożonej przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, a także w przypadku wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 3).zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy – w przypadkach i na warunkach określonych w § 6 niniejszej umowy oraz pod warunkiem, że nowy kierownik budowy będzie spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 3) dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) - ad pkt 1, lit. a-e) – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – stosownie do zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) - lit. a) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. b) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - lit. c - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody ( otrzymania dostawy ). - lit. d) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań niewykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy, - lit e i f) – o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, - lit. g) – o okres niezbędny do wykonania robót będących przedmiotem aneksu do umowy, względnie – o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian, 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę takiej zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 5.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-06, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I - (OSA I) Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Harasiuki, (OSA – wariant rozszerzony)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamowienia jest Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Harasiuki, (OSA – wariant rozszerzony) obejmujący budowę i montaż: 1/. siłowni plenerowej - 6 urządzeń montowanych na pylonie (koła Tai Chi, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, biegacz, orbitrek, twister, wioślarz ) Nawierzchnia strefy siłowni pod każdym urządzeniem wykonana zostanie z nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej ) w pozostałej części z nawierzchni trawiastej 2/. strefy relaksu ( ławka z oparciem - 4 szt. kosz na śmieci – 1 szt. stojak na rowery 4 –stanowiskowy – 1 szt. piłkarzyki – 1 szt, stół do gry w tenisa stołowego – 1 szt, tablica - regulamin) Strefa relaksu – nawierzchnia z kostki brukowej. 3/. placu zabaw o charakterze sprawnościowym ( zestaw Osa1 – 1 szt., karuzela – 1 szt., huśtawka – 1,szt.) plac zabaw o nawierzchni z mat przerostowych, teren placu zabaw przewidziany do ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych prefabrykowanych wysokości 1.10 m długości ogrodzenia 45,2 mb. Cały obiekt o nieregularnym kształcie o wymiarach szczytowych 33 x 26 m. w teren wkomponowane są również nasadzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233200-1, 37530000-2, 45342000-6, 37410000-5, 45212100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część II – (OSA II) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Huta Krzeszowska (OSA - wariant podstawowy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamowienia jest Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Huta Krzeszowska (OSA - wariant podstawowy) obejmujący budowę i montaż: 1/. siłowni plenerowej - 6 urządzeń montowanych na pylonie,( wyciskanie siedząc + wyciąg górny, koła Tai Chi, wioślarz, orbiterek, biegacz, twister ), nawierzchnia w obrębie siłowni trawiasta 2/. strefy relaksu ( ławka z oparciem – 4 szt, kosz na śmieci – 1 szt, stojak na rowery 4 stanowiskowy – 1 szt, stół do gry w szachy – 1 szt. , stół do gry w ping-ponga – 1 szt, tablica-regulamin ), nawierzchnia strefy wykonana będzie z kostki brukowej. Wymiary obiektu 19,89 x 10,55, przewidziano również nasadzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233200-1, 37530000-2, 45342000-6, 37410000-5, 45212100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część III – (OSA III) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Hucisko (OSA - wariant podstawowy) obejmujący budowę i montaż:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Hucisko (OSA - wariant podstawowy) obejmujący budowę i montaż: 1/. siłowni plenerowej - 6 urządzeń montowanych na pylonie,( wyciskanie siedząc + wyciąg górny, koła Tai Chi, wioślarz, orbiterek, biegacz, twister ), nawierzchnia w obrębie siłowni trawiasta 2/. strefy relaksu ( ławka z oparciem – 4 szt, kosz na śmieci – 1 szt, stojak na rowery 4 stanowiskowy – 1 szt, stół do gry w szachy – 1 szt. , stół do gry w tenisa stołowego – 1 szt, tablica-regulamin ), nawierzchnia strefy wykonana będzie z kostki brukowej. Wymiary obiektu 19,88 x 10,55, przewidziano również nasadzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233200-1, 37530000-2, 45342000-6, 37410000-5, 45212100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część IV – (OSA IV) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gózd (OSA - wariant podstawowy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gózd (OSA - wariant podstawowy) obejmujący budowę i montaż: 1/. siłowni plenerowej - 6 urządzeń montowanych na pylonie,( wyciskanie siedząc + wyciąg górny, koła Tai Chi, wioślarz, orbiterek, biegacz, twister ), nawierzchnia w obrębie siłowni trawiasta 2/. strefy relaksu ( ławka z oparciem – 4 szt, kosz na śmieci – 1 szt, stojak na rowery 4 stanowiskowy – 1 szt, stół do gry w szachy – 1 szt. , stół do gry w tenisa stołowego – 1 szt, tablica-regulamin ), nawierzchnia strefy wykonana będzie z kostki brukowej. Wymiary obiektu 19,90 x 10,55, przewidziano również nasadzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233200-1, 37530000-2, 45342000-6, 37410000-5, 45212100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część V – (OSA V) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazory (OSA - wariant podstawowy)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamowienia jest Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazory (OSA - wariant podstawowy) obejmujący budowę i montaż: 1/. siłowni plenerowej - 6 urządzeń montowanych na pylonie,( wyciskanie siedząc + wyciąg górny, koła Tai Chi, wioślarz, orbiterek, biegacz, twister ), nawierzchnia w obrębie siłowni trawiasta 2/. strefy relaksu ( ławka z oparciem – 4 szt, kosz na śmieci – 1 szt, stojak na rowery 4 stanowiskowy – 1 szt, stół do gry w szachy – 1 szt. , stół do gry w tenisa stołowego – 1 szt, tablica-regulamin ), nawierzchnia strefy wykonana będzie z kostki brukowej. Wymiary obiektu 19,90 x 10,55, przewidziano również nasadzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233200-1, 37530000-2, 45342000-6, 37410000-5, 45212100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

 

Opublikowano: 20 lipca 2018 11:32

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

SIWZ [90.33 KB]

Załączniki do SIWZ [26.91 MB]

Dokumentacja projektowa - przedmiary [26.38 MB]

Wyświetleń: 309

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl