INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną Etap III w miejscowości Rogóźnia”, najkorzystniejszą ofertę złożył  Wykonawca :

 

Firma Usługowo-Handlowa

„MAJSTER”

Krzysztof Bieńko

Ul. Mostowa 1,  37 – 418 Krzeszów

 

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego , otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zestawienie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena”

Liczba pkt. w kryterium 
”termin gwarancji”

Łączna liczba punktów.

1.

Firma Usługowo-Handlowa „MAJSTER” Krzysztof Bieńko ul. Mostowa 1,
37 – 418 Krzeszów nad Sanem

60

32

92

2.

KELTECH  Leszek Kak
Koziarnia 58, 37 – 418 Krzeszów n/Sanem

46,33

40

86,33

 

/-/ Wójt Gminy

Henryk Bździuch

Opublikowano: 07 czerwca 2018 11:53

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 198

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl