INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

GMINA  HARASIUKI

37 – 413 Harasiuki 112A                                                                                                                               

                                                                                                              Harasiuki, dnia 2018-06-04

RRG.III.2710.3.2018

 

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap III w miejscowości Rogoźnia,

            Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2018r. o godz. 10.15.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia : 142 223,88 zł,

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

(waga- kryterium 60%)

Okres gwarancji
 ( waga - kryterium 40% )

 

1

 

Firma Usługowo-Handlowa

„MAJSTER” Krzysztof Bieńko

ul. Mostowa 1, 37 – 418 Krzeszów.

 

 

141.955,99 zł

 

48 miesięcy

2.

„KELTECH” LESZEK KAK

Koziarnia 58

37-418 Krzeszów n/Sanem

183.849,58 zł

60 miesięcy

Termin wykonania zamówienia : 15 wrzesień 2018 r.

Warunki płatności : do 30 dni.

                                                                                                          

                                                                                                                /-/ Henryk Bździuch

                                                                                                                         Wójt  Gminy

Opublikowano: 04 czerwca 2018 11:40

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 127

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl