INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

GMINA  HARASIUKI

37 – 413 Harasiuki 112A                                                                                                                               

                                                                                                              Harasiuki, dnia 2018-05-18

RRG.III.2710.2.2018

 

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi  pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki.”.

            Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm ), Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 18 maja 2018 roku o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia :
270 000,00 zł,

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

Termin płatności

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Krzeszowie

Ul. Biłgorajska 16, 37 – 418 Krzeszów

248 011,20

30 dni

 

Termin wykonania zamówienia : od 1.07.2018 do 31.12.2019 r.

 

 

                                                                                                                         Wójt  Gminy

                                                                                                                   /-/ Henryk Bździuch

 

Opublikowano: 18 maja 2018 11:18

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 172

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl