WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2017 r poz. 1579) Zamawiający przekazuje  poniżej treść pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) na zadanie
pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule „Zaprojektuj i wybuduj „ wraz z udzielonymi  wyjaśnieniami.

Pytania :

  1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi od 5 lat do 10 lat dotyczy wyłącznie robot budowlanych z wyłączeniem urządzeń na które okres gwarancji wynosić będzie wg karty gwarancyjnej producenta. W naszej ocenie okres 120 miesięcy jest zbyt długi i nierynkowy, a biorąc pod uwagę, że gwarancja stanowi kryterium oceny ofert o wadze 40 proc. może to mieć decydujące znaczenie o wartości cenowej oferty. Przedmiotem przetargu jest modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków. Specyfikę tego typu branży stanowi technologia oczyszczania ścieków tj. urządzenia, których producent zdecydowanie unika udzielania Wykonawcom gwarancji dłuższej niż 24 miesiące z uwagi na trudne warunki eksploatacji tych urządzeń. Przy tak długiej maksymalnej gwarancji jaką wymaga Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu producent zaleca założenie całkowitej wymiany zastosowanych urządzeń technologicznych co pociąga za sobą dużo większe koszty oferty i mocno zawyżają cenę ofertową. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem Zamawiający, który dopuszcza okres gwarancji dłuższy od cyklu życia danego produktu lub taki, który realnie nie będzie w przyszłości wykorzystany, jest winny tego, że ochrona gwarancyjna w takim wypadku ma charakter oderwany od rzeczywistej sytuacji. Dodać należy że prawie niemożliwe jest uzyskanie od towarzystw ubezpieczeniowych obecnych na rynku tak długich gwarancji ubezpieczeniowych w celu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.  Dlatego wnosimy jak na wstępie.

  2. Prosimy o informację kto w czasie trwania gwarancji ponosi koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się (zgodnie z DTR urządzeń).

 

Odpowiedź :

 

Ad. 1 Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  okres gwarancji  dotyczy  wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów oraz maszyn i urządzeń, licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

Jednocześnie informuję, że w dniu 6 lutego 2018 r Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale 15 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie  się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert w  ppkt. 15.3. ,określając   minimalny okres gwarancji na 3 lata a maksymalny  na 6 lat, przy  wyliczeniu liczby punktów  w kryterium „Gwarancja’.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego  http://bip.harasiuki.pl/, -  zakładka przetargi.

 

Ad. 2 Zamawiający informuje, iż w czasie  trwania gwarancji koszty wymiany  materiałów  eksploatacyjnych i części zużywających się  ( zgodnie z DTR urządzeń )  ponosił będzie Wykonawca.

 

Wójt Gminy

/-/ Henryk Bździuch 

Opublikowano: 06 lutego 2018 13:20

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 275

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl