INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I.  najkorzystniejszą ofertę złożył  Wykonawca :

USŁUGI  TRANSPORTOWE

Dariusz  Siek

37 – 413 Harasiuki  81 A

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :  

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena”

Liczba pkt. w kryterium ”gwarancja”

Łączna liczba punktów.

1.

Zakład Inżynierii Leśnej Monika Momot-Malec S.C.

23 – 400 Biłgoraj

ul. Zamojska 104

52,98

40

92,98

2.

Usługi Transportowe

Dariusz  Siek

37 – 413 Harasiuki 81A,

60

40

100

3.

Roboty Inżynieryjno-Budowlane mgr inż. Antoni Chorębała 23 – 300 Janów Lubelski ul. Boh. Porytowego Wzgórza 4/6 m.4

57,69

40

97,69

4.

LITTRANS Łukasz Litwiński

37 – 400 Nisko ul. Nowa 30B

50,66

40

90,66

Ponadto informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

/-/ Henryk Bździuch

Wójt  Gminy

Opublikowano: 06 grudnia 2017 11:21

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 523

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl