Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I”

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę :

 

1. W związku z wystąpieniem rozbieżności dokumentacja projektowa - przedmiar robót, proszę o jednoznaczne określenie konstrukcji dróg KDGV 0014 i 0015:

Przedmiar/

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm FRAKCJI 31,5 - 63 MM

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-FRAKCJI 0-31,5 MM

 

dokumentacja techniczna – projekt

Warstwa odsączająca gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm FRAKCJI 31,5 - 63 MM

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-FRAKCJI 0-31,5 MM

 

Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia informacja ta jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej.

 

2. Czy Zamawiający korzysta w ramach powyższego postępowania przetargowego z dofinansowania zewnętrznego co mogłoby wpłynąć na brak możliwości przesunięcia terminu wykonania np. w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych?

 

uprzejmie wyjaśniam :

 

Ad. 1. Do wyceny oferty należy przyjąć wykonanie podbudowy   z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm FRAKCJI 31,5 - 63 MM, oraz  - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-FRAKCJI 0-31,5 MM.

 

Ad. 2. Zgodnie z zapisami  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istnieje możliwość zmiany  terminu realizacji przedmiotu umowy.

 

 

/-/ Henryk Bździuch

Wójt  Gminy

Opublikowano: 27 listopada 2017 09:53

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 380

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl