ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy.

Gmina Harasiuki

37-413 Harasiuki

Harasiuki, dnia 2017.07.31.

 

RRG.III.2711.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

1. Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania:  

„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy.”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 5/2016 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 lutego 2016r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy,  zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  załączonymi  do niniejszego zapytania. W zakres robót wchodzi również rozbiórka istniejących schodów, przebudowa chodnika w obrębie wykonywanego podjazdu oraz wykonanie stóp  żelbetowych.

3.Termin realizacji zamówienia :

Od dnia podpisania umowy do 15 października   2017 r.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Cena – 100 %,

( Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert ).

5. Okres gwarancji  :

Wymagany przez zamawiającego  okres gwarancji – 36 miesięcy,

6. Miejsce i termin złożenia oferty :

7. Ofertę należy  dostarczyć  osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres  siedziby Zamawiającego :  Urząd Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A, pokój nr 7 (sekretariat)  w terminie do dnia  10 sierpnia  2017 r do godz. 10.00  Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania.

8. Termin otwarcia ofert :

Oferty zostaną otwarte w dniu  10  sierpnia   2017r  o godz. 10. 10. w siedzibie zamawiającego pokój nr 12,

9. Sposób przygotowania oferty :

Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 -  formularz ofertowy ), oraz sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o załączony przedmiar robót.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz opisać „ Oferta na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy”.
Nie otwierać przed dniem  10.08.2017 godz. 10.10.

10. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.

11. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest :

Krzysztof Kiszka – Kier. Referatu Rozwoju Gospodarczego tel. ( 15) 879 13 06 wew. 38

12. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

14. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są :

1. formularz oferty – zał.  Nr 1,

2. przedmiar robót – zał. Nr 2,

3. projekt budowlany - zał. Nr 3,

4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

 

 

                                                                                                /-/ Krzysztof  Kiszka

                                                                                   Kier. Referatu Rozwoju Gospodarczego

                                                                                  

 

Opublikowano: 31 lipca 2017 09:41

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Formularz ofertowy [34 KB]

Projekt budowlany [3.15 MB]

Przedmiar robót [209.58 KB]

Specyfikacja techniczna [391.93 KB]

Wyświetleń: 413

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl