OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 14 października 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa PSP w Harasiukach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego”

Wójt

  Gminy Harasiuki

ul. Długa 11

  37-413 Harasiuki

 

RRG.II.6733.7.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 14 października 2020 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 i 1298), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 i 1086)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa PSP w Harasiukach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego” przewidzianego do realizacji na działkach nr 157/1 i 151/4 położonych w obrębie Harasiuki.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1500.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 29 października 2020 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Harasiuki.

 

Wójt

GMINY HARASIUKI

/-/ Krzysztof KISZKA

Opublikowano: 14 października 2020 08:11

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 58

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl