OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Nowa”

RRG.II.6733.10.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 16 września 2020 r.

 

Na podstawie art. 61 § 1, § 4 i 5, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 i 1298) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 i 1086)– zawiadamiam, że w dniu 16 września 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia:

 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Nowa” przewidzianego do realizacji na działkach nr 1150, 1364, 1151/1, 1149, 1147, 475/4, 1143/1,  1143/2, 1141, 1137 położonych w obrębie Huta Nowa.

Stronom biorącym udział w postępowaniu administracyjnym przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy (art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego). Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 .

                              

                                                                                                                                                           

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof KISZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 16 września 2020 14:46

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 83

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl