OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 )

 

zawiadamiam

 

że w dniu 21 marca 2020 r. dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Huta Krzeszowska ul. Kolejowa” przewidzianego do realizacji na działkach nr 311/1, 314/9, 363/7, 364/6, 365/9, 365/7, 366/4 położonych w obrębie Huta Krzeszowska.

 

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

WÓJT GMINY

/ - / Krzysztof KISZKA

Opublikowano: 25 marca 2020 14:58

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 167

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl