OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 listopada 2019r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska oraz rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej miejscowości Huta Krzeszowska i Huta Nowa z oczyszczalnią ścieków w gminie Harasiuki – na działkach nr ewidencyjny: 714, 713, 712, 711, 710, 794 w obrębie Huta Krzeszowska;

613, 814/1, 612/1, 610, 608, 606, 604, 602, 600, 598, 594/1, 596, 595, 1707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, w obrębie Gózd;

1097, 1098/2, 1099, 1100, 1102, 931, 22, 21, 1480, 1878, 1877/1, 1877/2, 1876, 1862/2, 1863/2, 1864/2, 1865/2, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1880, 1286, 1287, 1292, 1293, 1399, 1398, 1395, 1394, 1391, 1389, 1377 w obrębie Las Uchodów;

10, 235, 9, 240, 236, 39, 111, 169, 161 w obrębie Derylaki,

86/14, 90, 168/13 w obrębie Łazory,

22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 23/1 w obrębie Harasiuki.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 .

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13 listopada 2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i tablicy sołectwa Huta Krzeszowska, Gózd i Huta Nowa.

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Krzysztof  KISZKA

Opublikowano: 13 listopada 2019 15:36

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 255

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl