OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 listopada 2019r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. ), w związku z art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV na kablową Harasiuki - Janów odgałęzienie Ciosmy od słupa nr 61 do słupa nr 86 wraz z odgałęzieniem Szeliga - na terenie obejmującym działki nr ewid. 2486/6, 2550, 2936, 2472, 3455, 1971/2, 3250/1, 3250/2, 2689/2, 3457, 3459, 3461 obręb Huta Stara

oraz działki nr ew. 578/5, 483/2, 560/3, 398, 361, 712, 578/6, 641/4, 641/2, 641/3 obręb Szeliga w miejscowościach Huta Stara i Szeliga”. 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13 listopada 2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i tablicy sołectwa Huta Stara i Szeliga.

 

 

 

WÓJT GMINY

/ - / Krzysztof KISZKA

Opublikowano: 13 listopada 2019 12:18

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 219

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl