OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 listopada 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

 

 WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

    z dnia 8 listopada 2019 r.

 

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. ), w związku z art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska gmina Harasiuki na działkach nr ewidencyjny: 310/2, 312/8, 312/7, 312/9, 312/10, 314/11, 311/3, 314/5, 314/6, 314/10, 314/9, 314/16, 314/17, 315, 316, 317/2, 317/3, 318, 334/11, 334/12, 361/6,  363/7, 365/8, 365/9, 364/6, 366/4, 367/6, 368/6, 787/3, 381/5, 363/5, 381/2, 382, 383/1, 383/2, 384/3, 386/1, 387/2, 388/1, 389/1, 390/3, 391/1, 386/3, 387/3, 387/4, 816, 815, 814, 813, 812, 810, 818, 817, 819, 809, 820, 387/6, 821, 540/3, 540/4, 540/2, 541/6, 542, 571/1, 590, 822, 787, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 338/1, 338/2, 338/3, 339, 340/1, 340/2, 340/3, 341, 342, 346, 789, 335, 336, 337, 358/2, 358/1, 357/1, 357/2, 357/3, 355/3, 355/4, 353/1, 354/1, 354/2, 441/2, 353/4, 352/1, 352/2, 351, 350, 349, 348/1, 348/2, 395/1, 391/3, 395/2, 396/4, 396/5, 506/1, 447, 446/1, 445/1, 444/1, 441/7, 441/5, 441/4, 441/2, 441/10, 440, 439/2, 439/1, 438/1, 438/3, 438/4, 795/2, 436, 435, 434, 433, 432, 508, 506/8, 506/7, 506/5, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 626, 624/2, 591, 543, 541/2, 542, 570, 571/1, 593, 592, 598/2, 589/4, 605, 622, 623, 628/2, 632, 634, 651, 684, 691, 650, 287/3, 431, 430, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 418, 605, 603/2, 599/4, 598/4, 417, 416, 415, 414, 413, 419, 411, 412, 410, 417, 409/4, 406/5, 406/2, 405/5, 405/6, 404, 403, 399/3, 399/4, 400/8, 400/3, 398/2, 398/1, 393/3, 393/2, 392/1, 391/1, 810, 812, 814, 815, 396/4, 395/2, 395/1, 394/4, 391/3, 515, 516, 527,529, 530 w obrębie Huta Krzeszowska;

618, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609/3, 608/2 w obrębie Huta Podgórna ,

477, 476, 651 w obrębie Huta Nowa;

614/1 w obrębie Gózd;

        Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 1500

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 30 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i tablicy sołectwa Huta Krzeszowska.

 

WÓJT  GMINY

 

/ - /  Krzysztof  KISZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 08 listopada 2019 14:52

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 238

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl