OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Łazory , gmina Harasiuki”

Inwestycja przewidziana  do realizacji na działkach  nr  274, 107/1, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,341, 342, 302, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958/1, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 261, 1035, 1036, 1042, 1065/1, 1054, 1055, 1053, 1076, 2250/1, 1453/1, 1482, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1818, 2333/1, 2333/2, 2331/2, położonych w obrębie miejscowości Łazory.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 30 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i tablicy sołectwa Łazory.

 

WÓJT  GMINY

/ - / Krzysztof  KISZKA

Opublikowano: 30 sierpnia 2019 13:19

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 204

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl