OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 listopada 2018 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. Przebudowa linii SN 15 kV relacji Rudnik- Biłgoraj napowietrznej na kablową od słupa nr 35 do słupa nr 39  na działkach nr 121, 122/4  obręb Kusze, nr 1020/1, 1015/1, 1015/2, 1013/1, 1011/2, 1011/3, 1009/2, 1007/1, 1005, 1001, 1027, 994/1, 992/1, 989/1, 867, 1007/7, 1009/8, 1011/5, 1011/6, 1013/8, 1013/7, 1013/9, 1003/1, 1003/2, 1003/4, 1013/2 obręb Sieraków.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°° .

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 2 listopada  2018 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sieraków.

 

 

WÓJT  GMINY

 / - / Henryk BŹDZIUCH

 

Opublikowano: 05 listopada 2018 09:38

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 182

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl