OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 226/1, 227, 228/1, 229/1, 230, 231, 232/1, 233/1, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238, 239/1, 240/1, 303/1, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344  położonych w obrębie  miejscowości Krzeszów Górny. 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 .

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 22 sierpnia 2018 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzeszów Górny.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 22 sierpnia 2018 13:08

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 301

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl