OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 19 lipca 2018 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. . Przebudowa stacji trafo wraz z nawiązaniami kablowymi sieci n/n do istniejących linii n/n, przebudowa odcinka linii SN 15 kV Rudnik –Biłgoraj  odgałęzienie do stacji trafo Sieraków 3  na działkach nr 16/2, 148/5, 148/6, 212/2, 212/4, 212/5   położonych w obrębie  miejscowości  Sieraków . 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°° .

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 16 marca 2018 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Huta Stara.

 

 

 

Z- up. WÓJTA GMINY

/ - /  Krzysztof Kiszka

Kierownik RRG

Opublikowano: 20 lipca 2018 11:51

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 305

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl