OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 lutego 2018 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o znaczeniu NIZ7005_A”, w skład której wchodzą elementy:

1/- stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m,

2/- anteny sektorowe i radioliniowe,

3/- urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze,

4/- sieci kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami,

5/- ogrodzenie,

6/- instalacja zasilająca i odgromowa.

 

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 896 położonej w obrębie  miejscowości Banachy.  

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 27 luty 2018 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Banachy.

 

WÓJT GMINY

/ - / Henryk BŹDZIUCH

Opublikowano: 27 lutego 2018 14:06

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 375

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl